REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ GALERII ARTINSIDE


§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) przez Lidię Klepacką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARTINSIDE, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świeckiej 4 , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 78768/2011, za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.artinside.pl

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Galerią.

3. Klientem Galerii może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

4. Każdy Klient składający zamówienie obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia ze stosowania zawartych w nim zasad.

5. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie przez Klienta pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji. 

§ 2 Rejestracja Klienta i ochrona prywatności

1. Rejestracja Klienta dokonywana jest po podaniu danych w formularzu rejestracyjnym. 

2. Podanie przez Klienta danych rejestracyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Dzieła. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające w błędnego podania danych przez Klienta. 

3. Klient zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uznaje się kontakt lub doręczenia na adresy podane w formularzu rejestracyjnym. 

4. Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą nieprawidłowe lub niewystarczające do realizacji zamówienia (niepełne). 

5. Dokonanie rejestracji na stronie Galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Galerię danych osobowych Klienta (jeżeli takie zostały podane). Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z przedmiotem działalności Galerii. 

6. Galeria przetwarza dane osobowe Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

7. Administratorem danych osobowych jest firma Artinside – Galeria Sztuki i Designu Lidia Klepacka, ul. Świecka 4, 60-454 Poznań, NIP 7771340401. 

8. Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, na adres: Artinside – Galeria Sztuki i Designu, ul. Świecka 4, 60-454 Poznań, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: galeria@artinside.pl 

9. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta Klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi Klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Klienta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 9, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), banki, obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także współpracujące z Galerią firmy, świadczące usługi w zakresie fakturowania, rozliczeń należności i księgowości 

11. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 9. 

12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 9 powyżej. 

13. Klient ma prawo do: 

. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 

. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich 

danych osobowych, 

. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w celu marketingu bezpośredniego, 

. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w 

jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, 

. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

14. Klient nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w internetowej galerii Artinside. 

15. Dane osobowe Klienta mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientowi rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim wcześniejsze decyzje zakupowe Klienta, w oparciu o które Galeria będzie podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala także na ewentualne udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Klienta. 


§ 3 Przedmiot działalności Galerii

1. Przedmiotem działalności Galerii jest sprzedaż dzieł sztuki plastycznej za pośrednictwem Internetu.

2. Galeria prezentuje cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną.

3. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy. Dzieła mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

§ 4 Ceny

1. Wszystkie ceny podane na stronach Galerii są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (do zapłaty).

2. Standardowo podana cena jest ceną dzieła bez oprawy. W przypadku, gdy oprawa jest integralną częścią dzieła zostanie to zaznaczone w opisie, a cena będzie obejmować dzieło łącznie z oprawą.

3. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty dostawy dzieła do Klienta, których wysokość jest podana przy opisie dzieła. W szczególnych przypadkach wysokość kosztów dostawy zależy od specyfiki dzieła i będzie ustalana z Klientem przed wysyłką.

§ 5 Zakupy

1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Galerii.

2. Dodanie dzieła do koszyka a następnie wybranie przycisku „Potwierdź i złóż zamówienie” oznacza wysłanie przez Klienta zapytania o dostępność Dzieł oraz nadanie umieszczonym w Koszyku dziełom statusu rezerwacji.

3. Rezerwacja utrzymywana jest przez okres 48 godzin. W tym czasie Strony winny uzgodnić wszystkie elementy transakcji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Uzgodnienia dokonywane będą pisemnie drogą emailową.

4. Umowę sprzedaży Dzieła uważa się za zawartą po potwierdzeniu przez Galerię dostępności dzieła (możliwości dokonania zakupu), w chwili uzgodnienia przez strony ostatecznych warunków transakcji, obejmujących cenę dzieła i koszt dostawy.

5. W wypadku gdyby nie doszło do uzgodnienia warunków, Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, bez konieczności dokonywania innych działań ze strony Klienta.

6. Galeria niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowę sprzedaży Dzieła uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Galerię dostępności Dzieła (możliwości dokonania zakupu).

8. Galeria dokonuje potwierdzenia dostępności dzieła w terminie 48h od chwili przyjęcia zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W wypadku gdy Dzieło nie jest dostępne w takim samym czasie, Galeria wysyła do Klienta informację o braku dostępności dzieła. W wypadku braku dostępności Dzieła, nie dochodzi do zawarcia umowy.

9. W wypadku potwierdzenia dostępności dzieła, Strony winny dokonać transakcji zgodnie z poniższymi wymogami.

10. Klient dokonuje zapłaty 100% zaliczki za Dzieło na podany na stronie www Galerii rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności Dzieła do sprzedaży. Wysokość zaliczki jest sumą ceny sprzedaży dzieła i kosztów dostawy.

11. W przypadku, gdy zapłata zaliczki za Dzieło nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Dzieła, o czym poinformuje Klienta drogą mailową.

12. Do każdego przyjętego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty zaliczki od Klienta. gdy zamówione przez Klienta Dzieło jest przygotowane do wysyłki.

13. Galeria na bieżąco informuje Klienta o zmianach w statusie zamówienia, przesyłając ww. informacje na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

14. Galeria przewiduje możliwość zakupu Dzieł za pośrednictwem odrębnie organizowanych aukcji. Uczestnikiem aukcji mogą być osoby zarejestrowane w Galerii. Szczegóły przeprowadzenia aukcji określi odrębny regulamin.

15. W zakresie nie unormowanym odrębnie w regulaminie aukcji, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 6 Dostawa

1. Koszty dostawy obejmujące ubezpieczenie, opakowanie oraz transport przesyłki, pokrywa Klient.

2. Dostawa Dzieła realizowana jest na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Cena przesyłki krajowej podana jest na stronie internetowej Galerii indywidualnie w odniesieniu do każdego dzieła. W szczególnych przypadkach wysokość kosztów dostawy zależy od specyfiki dzieła i będzie ustalana z Klientem przed wysyłką.

4. Cena przesyłki i czas jej realizacji w obrębie Unii Europejskiej ustalane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

5. Czas realizacji zamówienia, czyli czas, który upływa od złożenia zamówienia i wysłania zamówionych towarów, do chwili dostawy do Klienta (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze), wynosi dla przesyłek krajowych od 3 do 7 dni roboczych.

§ 7 Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu.

1. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

2. Informujemy, iż każda przesyłka nadawana przez Galerię jest ubezpieczona, w związku z czym w przypadku naruszenia, złamania czy zalania opakowania, jak również w przypadku naruszenia taśmy ochronnej, Klient powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

§ 8 Reklamacja i zwrot towaru przez Klienta będącego Konsumentem.

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta rozumie się Klienta Galerii będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1  ustawy Kodeks Cywilny.

2. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.

3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty wydania Dzieła Konsumentowi, poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym. Koszt przesyłki zwrotnej, w tym koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Konsument.

4. Zwrotu zakupionego Dzieła należy dokonać na adres: Artinside, 60-454 Poznań, ul.Świecka 4.

5. Do zwracanego Dzieła należy dołączyć fakturę oraz podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot ceny sprzedaży Dzieła.

6. Galeria nie dokonuje odbioru przesyłek nadanych za pobraniem zwrotu ceny.

7. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu towaru zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Galeria zwraca uiszczoną cenę sprzedaży oraz koszty dostawy wyszczególnione na fakturze, w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania zwrotu Dzieła przez Konsumenta, na podany przez niego rachunek bankowy.

8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru nie przysługuje Konsumentowi, gdy zakupione Dzieło, jest wykonane na jego indywidualne zamówienie (obraz stworzony przez artystę wg indywidualnych wskazówek Konsumenta, grafika lub fotografia wykonana w podanym przez Konsumenta formacie, kolorystyce itp.) tj. gdy Dzieło zostało wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub jako służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. W wypadku, gdy zakupione Dzieło w chwili jego doręczenia jest niezgodne z umową, Konsument uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji zakupionego dzieła. Uprawnienie powyższe przysługuje Konsumentowi jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy licząc od dnia doręczenia Dzieła. Po tym terminie uprawnienie do złożenia reklamacji wygasa.

10. Reklamacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym nie przysługuje, jeżeli Dzieło odpowiada podanemu na stronie Galerii opisowi lub ma cechy widoczne na przedstawionej na stronie Galerii fotografii.

11. Za niezgodność z umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych występujących pomiędzy prezentacją fotografii Dzieła zamieszczoną na stronie Galerii a oryginałem Dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem reklamacji. Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych Dzieł były jak najlepszej jakości.

12. O niezgodności Dzieła z umową należy powiadomić Galerię na piśmie lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).

13. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

§ 9 Reklamacja i zwrot towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem.

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady (uszkodzenia) Dzieła, należy dokonać zgłoszenia na piśmie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta.

2. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

3. Nieznaczne różnice kolorystyczne występujące pomiędzy prezentacją fotografii Dzieła zamieszczoną na stronie Galerii a oryginałem Dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, nie mogą być przedmiotem reklamacji. Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych Dzieł był jak najlepszej jakości.

4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne Dzieła.

5. Wyłącza się odpowiedzialność Galerii z tytułu rękojmi za wady.

§ 10 Prawa autorskie.

Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach internetowych Galerii bez zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. 

§ 11 Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Galerii należy kierować na adres e-mail: galeria@artinside.pl

2. Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Galerii w zakładce regulamin.